Kara aż 1 200 000 PLN za emisję obligacji MPWiW

0

Komisja Nadzoru Finansowego 24 marca 2023 r. wydała decyzję ws. Prosper Capital Dom Maklerski SA („Dom Maklerski”)

I. ograniczającą zezwolenie Prosper Capital Dom Maklerski SA na prowadzenie działalności maklerskiej poprzez cofnięcie zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowanie instrumentów finansowych

II. nakładającą na Dom Maklerski karę pieniężną w wysokości 1 200 000 zł

za:

1) opracowanie, wdrożenie i stosowanie rozwiązań związanych z procesem wykonywania czynności rekomendowania lub oferowania instrumentów finansowych albo w inny sposób umożliwiających nabycie lub objęcie instrumentów finansowych przez grupę docelową, które nie zapewniają, że instrument finansowy i strategia dystrybucji są odpowiednie dla grupy docelowej, w okresie od 18 maja 2021 r. do 18 września 2022 r., co stanowiło naruszenie art. 83c ust. 1 ustawy o obrocie1 i art. 83b ust. 9 tej ustawy w związku z § 37 ust. 5 pkt 1, 2 i 6 w zw. z § 31 ust. 2 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a, pkt 5, ust. 7 i 10, § 39 ust. 1, 5, 9 rozporządzenia Ministra Finansów2
2) kierowanie do klientów lub potencjalnych klientów informacji nierzetelnych, mogących budzić wątpliwości oraz mogących wprowadzać klientów lub potencjalnych klientów w błąd, w okresie od 21 września 2021 r. do 26 lipca 2022 r., co stanowiło naruszenie art. 83c ust. 2 ustawy o obrocie i art. 44 ust. 2 lit. b i e rozporządzenia delegowanego3.

Dom Maklerski w zakresie zarządzania produktowego:

a) nieprecyzyjnie i ogólnie określał grupy docelowe,
b) stosował wzór ankiety, której pytania nie pozwalały na zebranie informacji o kliencie, pozwalających na zakwalifikowanie do odpowiedniej dla tego klienta grupy docelowej,
c) oferował obligacje klientom spoza grupy docelowej dla tych instrumentów,
d) kierował do klientów lub potencjalnych klientów informacje nierzetelne, mogące wprowadzać w błąd poprzez brak zamieszczania w dokumentach marketingowo – informacyjnych kierowanych do klientów informacji o istotnych zagrożeniach lub specyficznych dla inwestowania w obligacje danego emitenta.

Model działalności Prosper Capital Dom Maklerski SA, we wskazanych obszarach, uniemożliwiał jego prawidłowe działanie, zgodne z wymogami prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Taki tryb prowadzenia działalności pozwalał Domowi Maklerskiemu na proponowanie nabycia obligacji wśród klientów, którym dane obligacje nie powinny być zaoferowane, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim naruszało zasadę działania w najlepiej pojętym interesie klientów.

Prosper Capital Dom Maklerski SA prowadził działalność w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny oraz w sposób niezgodny z najlepiej pojętym interesem klientów. Rzetelne i profesjonalne prowadzenie działalności maklerskiej, w tym zwłaszcza w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego. Nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne inwestują swoje środki w zaufaniu do firm inwestycyjnych, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu, których potwierdzeniem jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Maksymalny wymiar kary w przypadku tego naruszenia wynosi 21 312 000 zł.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=81628&p_id=18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *