Oświadczenie o stanie majątkowym w 2011 roku

0

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

BRE BANK SA — Odnawialnej linii kredytowej w wysokości 216.701 PLN na wydatki bieżące; WIBOR + 2,5% Metro Bank 1.190.000 PLN na zakup nieruchomości

BRE Bank SA zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 1.010.000 Euro zawartej w związku z nabyciem praw majątkowych- oprocentowanie 50.050 Euro za cały okres kredytowania tj. 30 listopada 2011r

Dzierwany SA — zobowiązanie z tytułu 2 pożyczek oraz nie ureguwanych zobowiązań na kwotę 3.595.901 złotych , WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe

Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. w likwidacji – zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości 750.000 złotych WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *