Oświadczenie o stanie majątkowym w 2015 roku

0

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Getin Noble Bank SA 1.099.435 PLN na zakup nieruchomości

Monika Palikot — zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości 1.010.000 Euro zawartej w związku z nabyciem praw majątkowych- oprocentowanie 50.050 Euro

Dzierwany SA—zobowiązanie z tytułu 2 pożyczek oraz nie uregulowanych zobowiązań na kwotę 3.545.502,12 złotych plus naliczone odsetki, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe

Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. w likwidacji – zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości 750.000 złotych WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe

Marek Malinowski – zobowiązanie z tytułu wykupu weksla na kwotę 100.000 PLN z oprocentowaniem 5% w skali roku.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *