Tenczynek nie ma perspektyw na zawarcie lub wykonanie układu

0

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego z wniosku dłużnika, czyli spółki Tenczynek Dystrybucja SA z Lublina. W uzasadnieniu sąd wskazał, że skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli, bo dłużnik nie ma perspektyw na zawarcie lub wykonanie układu.

Początkowo spółka Tenczynek Dystrybucja SA złożyła 6 listopada 2023 r. wniosek o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzeniu układu w trybie art. 219 i nast. ustawy prawo restrukturyzacyjne. Jednak 17 listopada 2023 r. Tenczynek Dystrybucja cofnął ww. wniosek, bo jak stwierdził “nie uzyskał wymaganej przez prawo większości, pozwalającej na przyjęcie propozycji układowych.” W tej sytuacji postanowieniem z dnia 20 listopada 2023 r. sąd wydał postanowienie o umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wówczas spółka Tenczynek Dystrybucja SA złożyła wniosek o postępowanie przyspieszone w dniu 15 stycznia br. Braki formalne zostały uzupełnione 30 stycznia 2024 roku.

Sąd w postanowieniu z 19 marca odniósł się do faktu, że Tenczynek Dystrybucja (dłużnik) w toku postępowania o zawarcie układu (wniosek złożony 6 listopada 2023 r.) nie uzyskał wymaganej większości określonej w ustawie prawo restukturyzacyjne dla przyjęcia układu, a do wniosku w sprawie o postępowanie przyspieszone (złożonego 15 stycznia 2024 r.) przedłożyła identyczne propozycje układowe. – Kierując się zatem zasadą logicznego rozumowania i zasadą racjonalnego postępowania skoro wierzyciele nie opowiedzieli się na przyjęciem układu w postępowaniu o zatwierdzeniu układu, to również i w tym postępowaniu (przyspieszonym – red.), które zostało wszczęte w krótkim czasie po wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania o zatwierdzeniu układu, takiego układu nie przyjmą. Wnioskodawca (Tenczynek Dystrybucja – red.) nie przedłożył żadnych dokumentów świadczących o znacznym polepszeniu sytuacji ekonomicznej spółki po umorzeniu poprzedniego postępowania restrukturyzacyjnego, które miałby uzasadniać zmianę decyzji wierzycieli w tym zakresie i skłonić ich do przyjęcia układu – czytamy w uzasadnieniu postanowienia sądu.

3729 wierzycieli Tenczynek Dystrybucja

Ponadto przy podjęciu decyzji o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego należało mieć na uwadze ogólną liczbę wierzycieli oraz ogólną sumę wierzytelności. Jak wynika ze złożonego przez dłużnika spisu wierzytelności dłużnik posiada 3729 wierzycieli na ogólną sumę wierzytelności bezspornych wynoszącą 79.699.450,62 zł. Biorąc pod uwagę posiadany majątek oraz środki restrukturyzacyjne wskazane we wstępnym planie restrukturyzacyjnym jest mało prawdopodobne, aby dłużnik był w stanie wykonać ten układ obejmujący sumę wierzytelności na taką kwotę nawet przy hipotetycznym założeniu, iż układ zostałby przyjęty przez wierzycieli. Potwierdza to również w sposób pośredni brak osiągnięcia wymaganej większości głosów w postępowaniu o zatwierdzeniu układu, albowiem zapewne to tymi okolicznościami kierowali się wierzyciele opowiadając się przeciwko układowi – wskazuje sąd w uzasadnieniu.

Długi na blisko 80 mln, aktywa niecałe 3 mln zł

Trudno zrozumieć jaki cel gospodarczy miałyby inwestor branżowy w udzieleniu środków finansowych na częściową spłatę wierzytelności objętych układem oraz zwiększenie kapitału obrotowego niezbędnego do realizacji planów rozwojowych spółce, która posiada dług wynoszący 79.699.450,62 zł i majątek warty zaledwie 2.890.129,00 zł skoro mógłby sam założyć nową spółkę o podobnym profilu działalności co dłużnik wymagającą o wiele niższych nakładów finansowych wynoszących przy jej założeniu równowartość minimalnego kapitału zakładowego- 100.000,00 zł, a następnie zakupić sam znak towarowy od dłużnika za cenę 2.807.619,00 zł – argumentuje sąd.

Przyspieszone postępowanie – pokrzywdzenie dla wierzycieli

W tych okolicznikach sprawy otwarcie przyspieszonego postępowania układowego odbyłoby się z pokrzywdzeniem wierzycieli, albowiem w trakcie jego trwania wierzyciele nie mogliby prowadzić egzekucji z majątku spółki (art.259 ustawy restrukturyzacyjne). Utrudniona byłaby możliwość dochodzenia także ewentualnych roszczeń od członków zarządu spółki dłużniczki (Tenczynek Dystrybucja – red.) za niezłożenie w określonym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy prawo upadłościowe, w przypadku spełnienia warunków określonych w tym przepisie” – wskazuje sąd.

Z powyższych powodów sąd odmówił wszczęcia przyspieszonego postępowania układowego Tenczynek Dystrybucja. Prezesem zarządu spółki jest Przemysław Bobrowicz. W radzie nadzorczej zasiadają Monika Palikot, Łukasz Piłasiewicz i Janusz Palikot. Jedynym akcjonariuszem jest Manufaktura Piwa, Wódki i Wina SA, w której Janusz Palikot jest prezesem zarządu a wiceprezesem Tomasz Nietubyć.

Źródło: https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/sad-o-tenczynek-dystrybucja-nie-ma-perspektyw-na-zawarcie-lub-wykonanie-ukladu,144674.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *