Uzasadnienie w sprawie zajęcia Komorniczego

0

W dniu 5 września 2022 roku do tutejszego Sądu wpłynęło pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2022 roku (sygn. Km 2167/22) o zajęciu akcji oraz praw majątkowych akcjonariusza Janusza Palikota w „Piwowarzy” Spółce akcyjnej z siedzibą w Lublinie.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 911(3) k.p.c. zajmując udział wspólnika w spółce handlowej albo prawa wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać, jak również prawa majątkowe akcjonariusza, komornik powiadomi o zajęciu spółkę oraz zgłosi ten fakt sądowi rejestrowemu.

„Piwowarzy” Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000880991. Analiza akt rejestrowych wskazuje, iż akcjonariuszem spółki jest Janusz Palikot.

Podstawę prawną przyjęcia do akt wskazanego dokumentu stanowi art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1683), zgodnie z którym jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające te dane (…) składa się do akt rejestrowych. Sąd Najwyższy potwierdził także, iż sąd rejestrowy orzeka postanowieniem o złożeniu przez komornika do akt rejestrowych dokumentu zgłoszenia zajęcia udziału wspólnika w spółce handlowej (uchwała z dnia 22 marca 2007 roku, III CZP 8/07, OSNC 2008/2/21).

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *