Sygn. akt V K 2544/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2024 roku

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

asesor sądowy Krzysztof Szawracki

Protokolant:

Klaudia Szewczuk

przy udziale oskarżyciela prywatnego – Oswalda Rostockiego po rozpoznaniu na rozprawie 19 kwietnia 2024 roku sprawy z oskarżenia prywatnego przeciwko

Januszowi Palikotowi, synowi Mariana i Czesławy, urodzonemu 26 października 1964 roku

  • Biłgoraju, oskarżonemu o to, że:
  • w dniu 25 października 2023 roku w trakcie swojego webinaru odbywającego się na żywo na jego kanale w serwisie youtube.com pomówił mnie o to, że: jestem osobą skazaną przez UOKiK za wprowadzenie konsumentów w błąd oraz że UOKiK wymierzył mi karę za wprowadzania konsumentów w błąd, czym dopuścił się zniesławienia mojej osoby przy użyciu środków masowego przekazu,

tj. o czyn z art. 212 § 1 i 2 k.k.

  • w dniu 27 października 2023 roku na portalu społecznościowym facebook, używając swojego profilu, znieważył mnie określając moją osobę z imienia i nazwiska oszustem, czym dopuścił się znieważenia mojej osoby przy użyciu środków masowego przekazu, tj. o czyn z art. 216 § 1 i 2 k.k.
  1. ustala, że w ramach zarzuconego mu w punkcie 1. czynu oskarżony Janusz Palikot dopuścił się tego, że 25 października 2023 roku w trakcie prowadzonego przez siebie webinaru odbywającego się w serwisie YouTube na kanale o nazwie „Janusz Palikot” pomówił przy użyciu środków masowego komunikowania Oswalda Rostockiego o to, że jest osobą skazaną przez UOKiK za wprowadzenie konsumentów w błąd oraz osobą na którą nałożono za to karę, co mogło narazić pokrzywdzonego na utratę

zaufania potrzebnego dla prowadzenia działalności gospodarczej, tj. przestępstwa z art. 212 § 1 i 2 k.k.;

  1. ustala, że w ramach zarzuconego mu w punkcie 2. czynu oskarżony Janusz Palikot dopuścił się tego, że 27 października 2023 roku na portalu społecznościowym Facebook na profilu o nazwie „Janusz Palikot” pomówił przy użyciu środków masowego komunikowania Oswalda Rostockiego o to, że jest oszustem, co mogło


narazić pokrzywdzonego na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzenia działalności gospodarczej, tj. przestępstwa z art. 212 § 1 i 2 k.k.;

  1. na podstawie art. 66 § 1 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. postępowanie przeciwko

Januszowi Palikotowi warunkowo umarza na okres 2 (dwóch) lat próby;

IV.       na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 2 k.k. zobowiązuje oskarżonego do przeproszenia Oswalada Rostockiego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku poprzez zamieszczenie w serwisie YouTube na kanale o nazwie „Janusz Palikot” nagrania, w którym osobiście wygłosi on oświadczenie następującej treści: „Ja Janusz Palikot przepraszam pana Oswalda Rostockiego za to, że nazwałem go osobą skazaną przez UOKiK za wprowadzenie konsumentów w błąd oraz że podałem nieprawdziwe dane, że nałożono za to na niego karę, jak również przepraszam za nazwanie go oszustem.”;

  • na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 2 k.k. zobowiązuje oskarżonego do przeproszenia Oswalada Rostockiego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku poprzez zamieszczenie na portalu społecznościowym Facebook na profilu o nazwie „Janusz Palikot” postu o następującej treści: „Ja Janusz Palikot przepraszam pana Oswalda Rostockiego za to, że nazwałem go osobą skazaną przez UOKiK za wprowadzenie konsumentów w błąd oraz że podałem nieprawdziwe dane, że nałożono za to na niego karę, jak również przepraszam za nazwanie go oszustem.”;

VI.       na podstawie art. 212 § 3 k.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) tytułem nawiązki;

VII.      na podstawie art. 629 k.p.k. w zw. z art. 628 pkt 1 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu poniesionych przez niego kosztów procesu.

1 thought on “WYROK KARNY JANUSZA PALIKOTA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *